آموزش اجمالی ساخت اتوران

لینک های مستقیم          لینک های غیر مستقیم

 

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش اول غیر مستقیم

دانلود بخش دوم غیر مستقیم


در ضمن لینک های مستقیم بررسی شد.مشکلی وجود نداشت.