اگر می خواهید بر رفتار فرزندان خود در اینترنت نظارت داشته باشید و گزارشی از عملکرد آنها داشته باشید می تونید بخش کنترل والدین آنتی ویروس را فعال کنید. در اینجا نحوه فعال سازی و کنترل این بخش از آنتی ویروس آموزش داده شده است.

لینک مستقیم

بخش اول          بخش دوم        بخش سوم