سه نکته مهم

  1. بدانید چه می خواهید
  2. دست به کار شوید
  3. نتایج را کنترل کنید

چند کار ساده

  1. روزانه چند کار عقب افتاد برای خود در نظر بگیرید و سعی کنید انجامشان دهید
  2. از افراد موفق در اینکه چگونه به موفقیت رسیدند الگو برداری کنید

اصل هر کاری او به خاطر اجتناب از نارحتی و رسیدن به لذت انجام می شود

بنابراین: کلید تغییر معکوس کردن چگونگی شکل گیری احساس رنج و خوشی است.

نکته: فکرتان بر هرچه متمرکز شود همان محقق خواهد شد

نتیجه تغییر احساس تغییر رفتار است.

برای تغییر

  1. باور کنید تغییر ضروری است
  2. تغییر نکردن را مساوی باناکامی و شکست قرار دهید
  3. شکستن حلقه های ارتباطی منفی و جایگزین کردن آنها با حلقه های مثبت
  4. حلقه های جدید را با شرطی سازی تثبیت کنید

برای تغییر

منتظر روز مناسب نباشید بلکه با تغییر خود روز مناسب را بسازید