در دفترچه ای که همیشه همراه خود خواهید داشت:

  1. چهار رفتار عادت اندیشه و ... که معتقدید باید عوض شود را یاداشت کنید
  2. ده دلیل برای لزوم تغییر و ضررهای تغییر نکردن بنویسید
  3. بنویسید چرا نتوانسته اید تغییر کنید
  4. سعی کنید حلقه های ارتباطی منفی را شناسایی کرده و با حلقه های مثبت جایگزین کنید
  5. تکرار برای شرطی شدن را فراموش نکنید
  6. فواید عادت جدید را برشمارید و روزانه مرور کنید و تا زمانی که به حالت جدید عادت نکرده اید ادامه بدهید