هرکاری که انجام می دهیم مبتنی بر حالت فکری و جسمی ماست. بنابراین می توان از جسم کمک گرفت و حالت روحانی خوب  را در خود ایجاد کرد. حالت تنفس، راه رفتن، لباس پوشیدن، نشستن، صحبت کردن، نگاه کردن، شماست که بخش زیاد از حالت روحی شما رو تعیین می کند. پس با کنترل اون ها و تغییر آن ها به حالت های مثبت می توانید بسیاری از حالت منفی و ناامیدی و ... را از خود دور کنید.