اگر در زندگی احساس موفقیت نمی کنید باید بدانبد که در ذهن ناخودآگاه خود عقایدی در مورد شیوه زندگی پذیرفته اید که باید در آنها تجدید نظر کنید.

هر روز، روز موفقیت است. اگر امروز ناراحت باشیم چیزی عوض نمی شود پس چرا ناراحت باشیم!

در دفترچه خود پاسخ این سوال را بنویسید:

 چه چیزی در زندگی برایم بسیار با ارزش است؟ به خاطر داشته باشید که ارزش نهایی را بنویسید. مثلا پول ارزش نهایی نیست چون پول مقدمه قدرت یا آرامش و ...  است. بنابراین آن ها ارزش های واقعی شماست.

حال  ارزش های نوشته شده را رتبه بندی کنید

این اولویت های زندگی موجود است اما شما باید اولویت ها را تغییر دهید و ارزش های واقعی را در صدر ارزش های خود قرار دهید تا بتوانید در رفتارهای خود تغییر ایجاد کنید.

سه کلید طلایی شرطی سازی

1. به نقطه عطف برسید

2. جایگزینی حلقه های منفی با مثبت

3. ادامه و تمرین برای تثبیت طولانی مدت عادات، ارزش ها و باورهای جدید