ارزش های ماست که می گوید چه چیزی لذت است. باید اهداف و ارزش های زندگی مان را همسو کنیم تا موفق شویم. همچنین دو ارزش متناقض مانع پیشرفت است بنابراین سعی کنید بین ارزش های خود تعادل ایجاد کنید.

ارزش های زندگی خود را بنویسید و آن ها را اولویت بندی کنید.

احساس امنیت، احساس آرامش، احساس قدرت، احساس موفقیت، احساس دوست داشته شدن، و ...

همچنین مشخص کنید از چه احساس های دوست دارید اجتناب کنید. از این ضد ارزش های خود فهرستی تهیه کنید.

ارزش هایی که شما را به بن بست بست می کشاند شناسایی کنید.(در شناسایی این که آیا واقعا این کار ارزش یا ضد ارزش است دقت کنید تا به اشتباه چیزی که واقعا خوب است را در لیست بدها قرار ندهید).

حالتی را که هنگام موفقیت دارید را به یاد بسپارید و سعی کنید در همه اوقات به همان حالت باشید یعنی جسم خود را از قبیل نشستن، راه رفتن، لباس پوشیدن، صحبت کردن و ...  را در فرم و حالتی که احساس موفقیت دارید قرار دهید