سوالات جادویی پاسخ های معجزه آسا

ذهن همیشه به چیزهایی توجه می کند که از نظر ما ارزش بیشتری دارد. تفکر  همان پرسش و پاسخ است که در ذهن انجام می شود. می توان با سوال کردن زندگی را ارزشیابی کرد

سوالاتی که در ذهن مطرح می کنید تعیین کننده چیزی است که بر آن تمرکز می کنید.  بنابراین اگر عادت کنید همواره سوالات منفی از خود بپرسید احساس روزمره تان همیشه ناخوشایند خواهد بود.

می توان به جای سوالات منفی از خود بپرسید:

چطور می توانم موفق شوم؟

چطور می توانم شاد باشم و دیگران را شاد کنم؟

چطور می توانم این مشکل را حل کنم؟

چه چیزی از این اتفاق یاد گرفتم؟

چه کاری انجام دهم تا دیگر این اتفاق نیفتد؟

 و  ....

روزانه در دفترچه خود چند سوال از این سنخ بنویسد تا روز شما با هدف مشخص تر و با نشاط تر آغاز شود.