در این درس قصد داریم الفبای روسی را یاد بگیریم

حروف روسی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1. کلمات هم شکل و هم صدا با زبان انگلیسی

A-a به صورت  آ  یا اَ تلفظ می شود
К-к به صورت ک تلفظ می شود
Как = چطور = کاک
М-м = به صورت م تلفظ می شود


دقت کنید که حرف ام که م خوانده می شود در هر دو فرم کوچک و بزرگ به صورت شکسته و تیز نوشته می شود .به بیان دیگر ام کوچک در روسی مانند ام بزرگ در انگلیسی و روسی است.


О-о به صورت اُ تلفظ می شود
Т-т این حرف درهر دوحالت کوچک و بزرگ نوشتاری به صورت تی بزرگ انگلیسی نوشته می شود

دقت کنید که حرف ت کوچک روسی به صورت دستی شبیه m کوچک در انگلیسی است.
نکته: برای اینکه بین ت روسی کوچک و م روسی اشتباه نکنید باید به تصویر زیر دقت کنید
تصویر بالایی م و تصویر پایینی ت می باشد

کلمه جدید


Там  = آنجا =  there = تَم


کلمه جدید


Кто = کتو = چه کسی
Кто там? = کتو تم؟ = وقتی کسی در زده باشد و شما می خواهید بپرسید کیه؟

2. هم شکل غیر هم صدا با زبان انگلیسی

В-в مانند «و» فارسی

E-e مانند «یِ» فارسی

Н-н مانند «ن» فارسی

Р-р مانند «ر» فارسی

С-с مانند «س» فارسی

У-у مانند «او» فارسی

Х-х مانند « ح » عربی

3. هم صدا اما اشکال متفاوت با زبان انگلیسی

Б-б مانند «ب» فارسی

Г-г مانند «گ» فارسی

Д-д مانند «د» فارسی

З-з مانند «ز» فارسی

И-и مانند «ای» فارسی

Л-л مانند «ل» فارسی

П-п مانند «پ» فارسی

Ф-ф مانند «ف» فارسی

Э-э مانند «اِ» فارسی

4. هم صدا و هم شکل متفاوت با زبان انگلیسی

Я-я = یا تلفظ می شود
Ч-ч = اکثرا چ تلفظ می شود اما گاهی چ نزدیک به ش تلفظ میشود:اگر قبل از صدای سخت یا اول کلمه کاررود
Й-й = ی کوتاه
Ц-ц =  ث و تس
ы = ای   این حرف هیچگاه اول کلمه نمی آید
Ю-ю = یو
Ё-ё = یُ
Ж-ж = ژ

خلاصه درس به صورت جدول