یکی از بهترین روش ها برای پیشرفت در درک متون و مهارت ریدینگ استفاده از کتاب های سطح بندی شده است. در این کتاب ها دایره لغات شما به طور پیوسته افزایش میابد و در کنار آن نیز به طور مستمر در حال تمرین مهارت خواندن می باشید. در این بخش اولین سطح از کتابهای مرحله بندی شده را در اختیار شما قرار داده ایم. از ویژگی  های این کتاب ها این است که فایل های صوتی آن درون فایل PDF گنجانده شده است و نیاز به اجرای جداگانه ندارد. همچنین این کتاب ها بر اساس تعداد کلماتی که در آن ها بکار رفته نیز سطح بنده شده است تا ترتیب هر فایل نیز در مرحله اول مشخص باشد.

برای دانلود تک تک کتابها می توانید از لینک های زیر استفاده کنید و درصورت تمایل به دانلود همه موارد به صورت یک جا لینک دانلود همه کتاب ها در یک فایل فشرده در انتها مطلب قرار داده شده است.

0Go Cat!
0What Do They Make.bak
0What Do They Make
25A Hat.bak
25A Hat
27Max
27Play Ball!
31Boots for Red
31Will Ants Come
34On a Raft
34Pat the Cat
36Jan Has a Doll
38What Can Matt Do
40A Hat for Sam
41Apples
41Two Little Ants
43Flip, the Funny Fish
44Frogs
46Follow Me
46Rick Is Sick
49The Surprise Box
51A Bug and a Pup
51What Is in the Box
54My Family Quilt
55From Chicken to Hen
58Carl Can Run
58The Path
62Pop the Corn
66Rock Soup
67My Friend
69Sport Will Try
71The Animal Painter
80A Corn Husk Doll
80Slim Grows Up
81In the City Park
81Room for a Friend
93A Good Sport
95A Kitten Grows
96My Friend, Boots
96The Bird in the Plum Tree NO AUDIO – بدون صدا
97Hidden in the Forest

100Picture a Kite
101My Cats
103Ann Gets a Map
105Trees Cant Run
111A Pet to the Vet
115The Little Fiddle
116A Card for Mark
116Pet Day
122Can Animals Paint
128Working Hard
131Joseph Bruchac
134We Are Going to Make a Hut
135In the Snow
136What a Bee Can See
138Cat in Boots
142Where Is this Place
143Sand Surprises
144I Have a Robot
144Mr Smarts Big Dog Book
146Bess and Tess
151An Insect Tale
153Young Animals
154Talent Night
157Cindys Cellar
158Invent an Insect
160Baboons Park
169Town Bird and Country Bird
170Boat Surprise
172A New Friend
172Rainy Day Pals
174All Sorts of Sports
182Congo the Painter
184Lets Play Ball
189Flying High NO AUDIO
193Kyles Attic
196Stefan Is a Sculptor
197The Picnic in the Park
199On the Way to the Park

205Side by Side
214The Thing that Visited Our Camp
216Ants Are Busy
221Bird Beaks and Bills
247The Light on the Water
248The Flower Hunt
259The Missing Bird
268The Edge of the Puddle – A Play
268Two Snails NO AUDIO
272Around the Zoo with Baboon
280Lions
289Andys New House
290A Honey of a Story
291Girl Detectives
292Robots Rush
305Ready, Set, Sleep
308Looking for Clues
323Keep Well Day
326The Bear Facts
328Little Pig at the State Fair
335Counting Bears
337Just Around the Corner
360Tales of Mr Map

رمز عبور: www.1point.ir