روانشناسی و نظریه های شخصیت سهم مهمی در آسیب شناسی و روان درمانی دارد از این رو اطلاع از آخرین نظریات و نظریاتِ سابق در زمینه شخصیت، برای روانشناسان بسیار مهم است. کتاب پیش رو هشتیمن نگارش از کتاب نظریه های شخصیت شولتز می باشد.

رمز عبور: www.1point.ir