داستان The Adventures of Supercow یک داستان تخیلی مناسب برای آموزش زبان انگلیسی و آموزش مفاهیم به کودکان
The Adventures of Supercow