اهل سنت همه صحابه را عادل می دانند چراکه آن ها حامل شریعت برای مردم هستند. ابن صلاح می گوید: امت اسلام بر عدالت صحابه اجماع دارند...

جوینی می گوید: علت اینکه از عدالت صحابه تحقیق نمی کنیم اینست که آن ها حامل شریعت هستند و اگر در عدالت آن ها خدشه شود شریعت در عصر پیامبر  (ص) منحصر می شود.

تعریف صحابی و حکم طعن به آنان

ابن حجر در تعرف صحابه می گوید: هرکس از پیامبر  (ص) حدیثی نقل کند یا او را دیده باشد در حالیکه به ایمان او داشته باشد صحابی است.

نووی نیز می گوید: هر مسلمانی که پیامبر  (ص) را دیده باشد و لو برای یک لحظه، صحابی است و این تعریف مورد قبول احمد و بخاری و همه محدثین است.

ذهبی در مورد طعن به صحابه می گوید: از جمله گناهان کبیره، سب و عیب جویی از صحابه است. هرکس از صحابه عیب جویی کند از دین و امت اسلام خارج شده است.

این نظر اهل سنت در مورد صحابه است اما باید ببینیم حکم خداوند و رسولش چیست. آیا همه صحابه عادل هستند یا نه؟

صحابه در قرآن و روایات