جمعا ۲۶ (بیست و شش) حرف است که به دو دسته تقسیم می شوند :

حروف بزرگ = Capital letters

این حروف عبارتند از:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

حروف کوچک = Small Letters
این حروف عبارتند از:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

صدا در انگلیسی
هر کدام از الفبای انگلیسی دارای یک یا چند صدا هستند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم. صدای هر حرف را پس از تکرار حفظ کرده و معنای آنها را به خاطر بسپارید.

۱ – حرف A
این حرف دارای صداهای زیر است
 صدای(آ) مانند: (آرمی)=در کلمه  army به معنای ارتش
 صدای (اَ) مانند: (کَت)= در کلمه  cat به معنای گربه
 صدای(ای) مانند: (بریو)=در کلمه  brave به معنای شجاع
 صدای(الف کوتاه) مانند: (کار)=در کلمه  car به معنای اتومبیل

۲ – حرف B
این حرف معادل (ب) در زمان فارسی است مثال:
کتاب (بوک) book
پسر (بوی) boy

3 – حرف C
این حرف اگر قبل از y-i-e قرار گیرد صدای(س) در غیر این صورت صدای(ک) را میدهد:
مداد (پِن سیل) pencil
دوچرخه (بای سیکل) bicycle
سقف (سیلینگ) ceiling
گربه (کَت) cat
سرد (کُلد) cold

4 – حرف D
این حرف معادل(د) در زبان فارسی است. مانند:
تاریک (دارک) Dark

5 – حرف E
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اِ) مانند: (پِن) خودکار pen
صدای(ای) مانند: (بی) بودن be

6 – حرف F
این حرف معادل (ف) در زبان فارسی است مانند:
احمق (فول) fool

7 – حرفG
این حرف گاهی صدای (گ) و گاهی صدای (ج) را می دهد مثال:
موتور (این جین) engine
دختر (گِرل) girl
خوب (گوٌد) good

8 – حرف H
این حرف معادل (ح-ه) در زبان فارسی است.مانند:
قلاب (هوُک) hook
عسل (هانی) honey
سخت-مشکل (هارد) hard

9 – حرف I
این حرف دارای دو صدا به شرح زیر است:
صدای ( آی) مانند: (تایم) وقت time
صدای(ای کوتاه) مانند: (فیش) ماهی fish

10 – حرف J
معادل(ج) می باشد.مانند: (جاست) فقط just

11 – حرف k
معادل(ک) است. مانند:
 (بُوک) کتاب book
 (کینگ) پادشاه king
و چنانچه قبل از n در ابتدای کلمه به کار رود تلفظ نمی شود مانند:
 (نو) دانستن know
 (نیت) بافتن knit

(نایف) چاقو knife

12 – حرف L
صدای(ل) را می دهد. مانند:
 (لیپ) لب lip
 (لیو)زندگی کردن live

13 – حرف M
صدای(م) را می دهد.مانند:
 (مُون)ماه moon
 (مانی) پول money

14 – حرف N
صدای(ن) را می دهد. مانند:
 (نک) گردن neck
 (نون) ظهر noon

15 – حرف O
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(او)مانند: (گو)رفتن go
صدای(آ) مانند: (فرانت)جلو front
صدای(او) مانند: (دو)انجام دادن do

16 – حرف P
صدای(پ) را می دهد مانند:
 (پن)خودکار pen
 (پام) کف دست palm

17 – حرف Q
صدای(ک) را می دهد.مانند:
 (کوئیک) سریع-تند quick
 (کوئین) ملکه queen

18 – حرف R
صدای(ر) را می دهد. مانند:
 (روت) ریشه root
 (رد) قرمز red

19 – حرف S
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(س) مانند: (سی) دیدن see
صدای(ز) مانند: (لوز) گم کردن lose

20 – حرف T
صدای (ت) را می دهد مانند:
 (تِل) گفتن tell
 (تی چِر) معلم teacher
 (تی) چای tea

21 – حرف U
گاهی صدای(یو) مانند: (یونی وِرسیتی) دانشگاه university
گاهی صدای(اِ) مانند: (تِرن)نوبت turn
گاهی صدای(آ) مانند: (شات) بستن shut

22 – حرف V
صدای (و) مانند:
 (وِری)خیلی very
 (ویکتوری) پیروزی victory

23 – حرف W
صدای(و) در حالیکه لبها گرد می شوند مثل واو در عربی. مانند: (ویندو) پنجره window
و گاهی صدای (یو) مانند: (فی یو)تعدادی few
 24 – حرف X

مثل:  (فاکس)روباه fox
و گاهی صدای(گز) مانند: (اِگزَم) امتحان exam
 25 – حرف Y
گاهی صدای(آی) مانند: (بای) خریدن buy
گاهی صدای(ای) مانند: (سیتی)شهر city
گاهی صدای(ی) مانند: (یِستِردی) دیروز yesterday
 26 – حرف Z
صدای(ز) را می دهد.مانند: (زو) باغ وحش zoo
 (سایز) اندازه size

صداهای ترکیبی

sh = ش مانند: (شیپ) گوسفند sheep
 ch =چ مانند: (تی چِر) معلم teacher
 = ture چِر مانند: (پیک چِر) تصویر picture
 = ph ف مانند: (فتو) عکس photo
 = tion شِن مانند: (نِی شن) ملت nation
 = ea ای مانند: (تی چِر) معلم teacher
 = th بین (ت و ث) مانند: (توث) دندان tooth
 = th بین (د و ذ) مانند: (ذی) آنها they

تمرینات این درس:

صداهای حروف را به خوبی یاد بگیرید

لغات جدیدی در این درس ارائه شد. آنها را حفظ کنید